เกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป1  ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนเทศบาล   ๑   ศรีเกิด   ตั้งอยู่เลขที่   734   ถนนพหลโยธิน  ตำบลเวียง   อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย    รหัสไปรษณีย์    57000   โทรศัพท์   053 – 711620    โทรสาร  053 – 714229    website  www.tbsk1.ac.th2  สังกัด  เทศบาลนครเชียงราย   อำเภอ  เมือง  จังหวัด  เชียงราย3  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  ปฐมวัย  ถึง  ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา1  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษานางสาวพรพิศ เทพปัญญา    วิทยฐานะ  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ                          วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา  บริหารการศึกษา    2  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  2  คนนางสาวสิรินทร โกฎฐา  วิทยฐานะ  รองผู้อำนวยการชำนาญการ                            วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา บริหารการศึกษา นายจตุพล …

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล  ๑  ศรีเกิด  ตั้งอยู่เลขที่  734  ถนนพหลโยธิน  ตำบลเวียง  อำเภอเมือง     จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์  053 – 711620   โทรสาร  053 – 714229    สังกัด เทศบาลนครเชียงราย   จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  3   มีพื้นที่  6  ไร่   3  งาน   30  ตารางวา ประวัติความเป็นมา                 โรงเรียนเทศบาล  ๑  ศรีเกิด  เดิมชื่อ  โรงเรียนประชาบาล ๑ ศรีเกิด  ก่อตั้งเมื่อวันที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2468  โดยอาศัยศาลาบาตรหน้าพระวิหารในกำแพงวัดศรีเกิด  เป็นสถานที่จัด การเรียนการสอน   มีครูคนเดียว  คือ  นายแสงทอง   ดีมาโรศ   เปิดการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีนักเรียนประมาณ  40  คน  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่เวลา  09.00 …

บุคลากร

นางสาวพรพิศ เทพปัญญาผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวสิรินทร โกฎฐารองผู้อำนวยการสถานศึกษา นายจตุพล โนมณีรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น จำนวน(ชาย) จำนวน (หญิง) จำนวน(รวม) หมายเหตุ ชั้นอนุบาล 1/2 10 18 28 ชั้นอนุบาล 2/1 13 10 23 ชั้นอนุบาล 2/2 12 11 23 ชั้นอนุบาล 3/3 15 14 29 ชั้นอนุบาล 3/2 15 13 28 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 16 13 29 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 18 12 30 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 16 14 30 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 16 14 30 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 …