Return to เกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
1  ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนเทศบาล   ๑   ศรีเกิด   ตั้งอยู่เลขที่   734   ถนนพหลโยธิน  ตำบลเวียง   อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย    รหัสไปรษณีย์    57000   โทรศัพท์   053 – 711620    โทรสาร  053 – 714229    website  www.tbsk1.ac.th
2  สังกัด  เทศบาลนครเชียงราย   อำเภอ  เมือง  จังหวัด  เชียงราย
3  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  ปฐมวัย  ถึง  ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
1  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาวพรพิศ เทพปัญญา    วิทยฐานะ  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
                          วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา  บริหารการศึกษา   

2  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  2  คน
นางสาวสิรินทร โกฎฐา  วิทยฐานะ  รองผู้อำนวยการชำนาญการ
                            วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา บริหารการศึกษา

นายจตุพล โนมณี   วิทยฐานะ  รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
                            วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา บริหารการศึกษา

ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่
                  อาคารเรียน
                           1.  จำนวนอาคารเรียนถาวร  5  หลัง
                                2.  จำนวนอาคารเรียนชั่วคราว  ไม่มี
                                3.  จำนวนสนามกีฬา  2  สนาม ได้แก่  สนามวอลเลย์บอล  สนามบาสเกตบอล
                                4.  จำนวนห้องเรียนทั้งหมด  31  ห้อง
ห้องประกอบ
                        1. ห้องวิทยาศาสตร์              2  ห้อง 
                        2. ห้องคอมพิวเตอร์              2  ห้อง

ตราประจำโรงเรียน  

 เป็นสัญลักษณ์รูปพ่อขุนเม็งรายมหาราช   ทรงประทับบนแท่นที่ประทับ   พระหัตถ์ทั้งสองประครองดาบไว้บนพระเพลาทั้งข้างซ้ายและข้างขวา ซึ่งหมายถึง  เป็นผู้ก่อตั้งเมืองเชียงราย  และรวบรวมชาวไทยให้เป็นกลุ่มเป็นก้อน  เพื่อระงับความทุกข์เข็ญต่าง ๆ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นในแคว้นล้านนา  วงกลมด้านนอกปรากฏชื่อโรงเรียนเทศบาล  ๑  ศรีเกิด  เทศบาลนครเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  และด้านข้างประดับด้วยลายไทยที่มีความอ่อนช้อยสวยงาม  เป็นการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเชียงราย

คติพจน์ครูในโรงเรียน
     รักโรงเรียนเหมือนบ้าน  รักงานเหมือนชีวิต  รักลูกศิษย์เหมือนลูก

สีประจำโรงเรียน
 สีแดง   หมายถึง   ความกล้าหาญ  อดทน
                               สีเหลือง  หมายถึง   ความเมตตากรุณา