Return to เกี่ยวกับโรงเรียน

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

ระดับชั้นจำนวน(ชาย)จำนวน (หญิง)จำนวน(รวม)หมายเหตุ
ชั้นอนุบาล 1/2101828
ชั้นอนุบาล 2/1 131023
ชั้นอนุบาล 2/2 121123
ชั้นอนุบาล 3/3151429
ชั้นอนุบาล 3/2 151328
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1161329
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2181230
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 161430
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 161430
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 141630
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 151429
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 131730
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 181230
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 151732
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2141630
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 151833
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 161733
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 141731
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 161632
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3151732
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 171431
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 151530
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 151732
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 161632
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 141630
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 191736
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 121527
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 121628
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4151429
รวม431436867