Return to เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล  ๑  ศรีเกิด  ตั้งอยู่เลขที่  734  ถนนพหลโยธิน  ตำบลเวียง  อำเภอเมือง     จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์  053 – 711620   โทรสาร  053 – 714229    สังกัด เทศบาลนครเชียงราย   จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  3   มีพื้นที่  6  ไร่   3  งาน   30  ตารางวา

ประวัติความเป็นมา  

              โรงเรียนเทศบาล  ๑  ศรีเกิด  เดิมชื่อ  โรงเรียนประชาบาล ๑ ศรีเกิด  ก่อตั้งเมื่อวันที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2468  โดยอาศัยศาลาบาตรหน้าพระวิหารในกำแพงวัดศรีเกิด  เป็นสถานที่จัด การเรียนการสอน   มีครูคนเดียว  คือ  นายแสงทอง   ดีมาโรศ   เปิดการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีนักเรียนประมาณ  40  คน  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่เวลา  09.00 น. ถึง 15.00 น. หยุดพักใหญ่เวลา 11.00 น.  ถึง 12.00 น. หยุดพักน้อยตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึง 13.45 น. ปิดเต็มสัปดาห์  ปิดวันพระเต็มวันและวันโกนครึ่งวัน   ต่อมา เมื่อวันที่  25  เมษายน  พ.ศ.  2548  ได้ย้ายมาก่อสร้างอาคารเรียนที่บริเวณวัดร้าง  “วัดลำเปิง”  ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับวัดศรีเกิด (ที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน) โดยอาศัยไม้เก่า จากการรื้อค่ายทหารเม็งรายมาก่อสร้างอาคารเรียนเป็นที่ทำการเรียนการสอนซึ่งอยู่ในสังกัดกระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ)
               ต่อมาในปี   พ.ศ. 2479  ทางราชการได้กำหนดให้มีการก่อตั้งเทศบาลเป็นเทศบาลเมืองเชียงราย โรงเรียนประชาบาลตำบลเวียง  ๑  ศรีเกิด  อยู่ในเขตเทศบาล นายอำเภอเมืองเชียงรายในขณะนั้นได้มอบโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเชียงราย โดยมีคณะเทศมนตรีเมืองเชียงรายในขณะนั้น    รับมอบในวันที่ 5  กรกฎาคม พ.ศ. 2480  โรงเรียนประชาบาลตำบลเวียง  ๑  ศรีเกิด จึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนเทศบาล  ๑  ศรีเกิด  โดยเปิดทำการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา และต่อมาปี พ.ศ.2485 ได้ย้ายกลับเข้าสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2506  จึงได้โอนกลับมาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย กระทรวงมหาดไทยและ ในปี พ.ศ. 2536 ได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

รายนามผู้บริหารโรงเรียน

 1. นายแสงทอง     ดีบาโรศ         พ.ศ.  2468
 2. นายหลง           บุญมะโน         พ.ศ.  2468 – 2470
 3. นายทา             ไชยเลิศ            พ.ศ.  2470 – 2472
 4. นายชื่น             อำมาตย์มณี       พ.ศ.  2472
 5. นายปัน             นามวงศ์             พ.ศ.  2472
 6. นายแสวง         สุภารักษ์             พ.ศ.  2473
 7. นายมี               จิตต์มะโนวรรณ์    พ.ศ.  2473 – 2477
 8. นายเลื่อน          แสนทะนิล           พ.ศ.  2477
 9. พระภิกษุจำรัส   จิตต์เจริญ           พ.ศ.  2477 – 2478
 10. นายบุญลือ แสงสุวรรณ์                  พ.ศ.  2478
 11. นายอินตา          ดวงสุวรรณ์           พ.ศ.  2478 – 2480
 12. นายมี                จิตต์มะโนวรรณ์     พ.ศ.  2480
 13. นายดาบรัตน์     วิชัยศิริ                   พ.ศ.  2480 – 2494
 14. นายชม             ชัชวรัตน์                 พ.ศ.  2494
 15. นายอินทร์         ดวงสุวรรณ์           พ.ศ.  2494 – 2495
 16. นายทองอินทร์   ธิแสง                พ.ศ.  2496 – 2510
 17. นางอรุณ           อินทยศ              พ.ศ.  2511 – 2518
 18. นายศุภชัย          ยอดเมือง           พ.ศ.  2519 – 2520
 19. นางจันทร์เพ็ญ  เอกเอี่ยมสิน          พ.ศ.  2521 – 2527
 20. นายสนั่น            ดาวทอง              พ.ศ.  2527 – 2543
 21. นางจันทร์สวย   เจริญศัสตรารักษ์  พ.ศ.  2544 – 2547
 22. นายสมบูรณ์       น้อยหมอ             พ.ศ.  2547 – 2551
 23. นายสนั่น            จอมใจ                 พ.ศ.  2551 – 2552
 24. นางเนติกานต์     สุวรรณเพ็ชร        พ.ศ.  2552 – 2553
 25. นายสมพงษ์        สันธิราษฎร์          พ.ศ.  2553 – 2555
 26. นางเนติกานต์     สุวรรณเพ็ชร        พ.ศ.  2555 – 2556
 27. นายสมพงษ์        สันธิราษฎร์          พ.ศ.  2556 – 2557
 28. นางเนติกานต์ สุวรรณเพ็ชร พ.ศ. 2557 – 2562
 29. นางสาวพรพิศ เทพปัญญา พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน