Category: Uncategorized

จินตลีลา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ในการแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือเข้าแข่งขันระดับประเทศ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ต่อไป

ละครภาษาอังกฤษ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ในการแข่งขันละครภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือเข้าแข่งขันระดับประเทศ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ต่อไป

โรงเรียนธนาคาร

วันอังคารที่ 5 กรกฏาคม 2565 นางสาวพรพิศ เทพปัญญา ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ครูเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน ให้การต้อนรับ นาง ดารณี คำโป่ง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) สาขาเชียงราย เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนธนาคาร

หล่อเทียนพรรษา

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 พระครูสิริกิจจาทร เจ้าอาวาสวัดศรีเกิด เป็นประธานสงฆ์ในการประกอบพิธีการหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565 โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ร่วมกิจกรรม

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

กองลูกเสือโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณโรงเรียนบ้านสันโค้ง

นิเทศติดตาม

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 นางสาวพรพิศ เทพปัญญา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้การต้อนรับนางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยนางสาววรรณพัช จินดาขัด หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา, นางธัญญรัตน์ คำสุรันทร์ ศึกษานิเทศก์สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย, นางกัลยา ยงยศ นางสาวสายสวลี วิทยาภัค ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายทุกโรงเรียน ในการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินห้องเรียนคุณภาพของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

สังเกตการสอน

วันที่ 24 มิ.ย. 65 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ได้ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย มาสังเกตการณ์สอนตามแนวการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ระดัชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

วันสุนทรภู่

23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ได้จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงกวีเอกของโลก “สุนทรภู่” และได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้กับนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม เช่น การประกวดแต่งคำประพันธ์ คัดลายมือ การประกวดวาดภาพระบายสี แสดงการแต่งกายตามตัวละครในวรรณคดีสุนทรภู่ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญความสวยงามของภาษาไทย อันเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของไทยให้กับนักเรียนต่อไป พร้อมกันนี้ยังได้จัดดนตรีเพื่อต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565 ด้วย

วันไข้เลือดออกอาเซียน

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2565 นางสาวพรพิศ เทพปัญญาผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม วันไข้เลือดออกอาเซียน(Asean Dengue Day) โดยมีเจ้าหน้าที่กองการแพทย์เทศบาลนครเชียงราย อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนศรีเกิด มาให้ความรู้ เรื่องการป้องกันไข้เลือดออก แก่นักเรียนและ ร่วมสำรวจลูกน้ำยุงลายภายในโรงเรียน

ทักษะวิชาการ65

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย วันที่ 11, 18 และ 19 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา