คู่มือนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
ว่าด้วยการควบคุมความประพฤติของนักเรียน

อาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2548 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2548 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักศึกษา  พ.ศ. 2548  ลงวันที่ 18 เมษายน  2548  เพื่อความเป็นระเบียบของโรงเรียนในการบริหารราชการทั่วไป และเป็นการเสริมเจตคติที่ดีมีจิตใจเป็นนักประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนทางโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด จึงขอวางระเบียบของโรงเรียนไว้ ดังต่อไปนี้

1. ระเบียบทั่วไป
2. ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน
3. ระเบียบการไป – กลับ และการออกนอกบริเวณโรงเรียน
4. ระเบียบการอยู่ภายในโรงเรียน
5. ระเบียบการรักษาความเรียบร้อยประจำ
6. หลักความประพฤติอันดีงามของนักเรียน
7. การกระทำผิดระเบียบของโรงเรียนและการลงโทษ

                โรงเรียนมุ่งส่งเสริมความประพฤติให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
1.    ความมีระเบียบเรียบร้อย
1.1  นักเรียนทุกคนต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน ทั้งเวลาที่อยู่ในโรงเรียนห้องเรียน หรือนอกบริเวณโรงเรียน
1.2  นักเรียนทุกคนต้องเข้าแถวรับบริการต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
1.3  นักเรียนทุกคนมีมารยาทในการรับประทาอาหาร ไม่ส่งเสียงดังหรือคุยกันในขณะรับประทานอาหาร ทานขนมหรืออาหารเฉพาะที่จัดไว้ให้ เท่านั้น และรักษาความสะอาดบริเวณโต๊ะอาหาร
1.4  นักเรียนต้องเก็บข้าวของต่าง ๆ เช่น รองเท้า กระเป๋า หนังสือ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย         ไม่วางทิ้งเกะกะ
2.    ความมีวินัย
2.1  เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของครู – อาจารย์
2.2  รู้จักควบคุมอารมณ์และใช้เหตุผลในการตัดสินใจปัญหาต่าง ๆ
2.3  มีความซื่อสัตย์ต่อตนเสองและต่อผู้อื่น โดยไม่ถือกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เก็บได้
3.    มีความรับผิดชอบ
3.1  เป็นคนตรงต่อเวลา โดยมาโรงเรียนให้ทันตามกำหนดก่อนโรงเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อที่จะได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับเพื่อนนักเรียน
3.2  ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและทำงานที่ได้รับมอบหมายจากครูผู้สอนทุกครั้ง
3.3  การใช้สิ่งของหรืออาคารสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน ซึ่งเป็นของส่วนรวม ต้องช่วยกันรักษาให้เรียบร้อย คงทน ถาวร และใช้เกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุด
3.4  รักษาความสะอาดและความรับผิดชอบในสิ่งที่เป็นของส่วนตัวและส่วนรวม โดยไม่มักง่าย ไม่ทิ้งเศษกระดาษ แก้วน้ำ หรือขยะอื่นๆ ลงพื้นถนนและในห้องเรียน
3.5  นักเรียนทุกคนควรมีส่วนรับผิดชอบ ช่วยเหลืองานที่เป็นส่วนรวมของโรงเรียนอยู่เสมอ
4.    มีมารยาทอันดีงามตามประเพณีไทย
4.1  ทำความเคารพครู – อาจารย์ทุกท่านด้วยการไหว้ เมื่อเดินสวนกับครูควรหยุดยืนตรง เพื่อให้ครูเดินผ่านไป
4.2  เมื่อรับ-ส่งของผู้ใหญ่ ควรทำความเคารพด้วยทุกครั้ง เมื่อผู้ใหญ่ให้ของหรือทำอะไรให้ก็ตาม ควรกล่าวคำขอบคุณ พร้อมทั้งยกมือไหว้ทุกครั้ง
4.3  เป็นผู้มีกิริยาวาสุภาพ เรียบร้อย อ่อนโยน มีกิริยามารยาทที่ดีในการพูดกับผู้ใหญ่หรือพูดกับเพื่อน ๆ
4.4  เป็นผู้มีเหตุผลในการกระทำและรู้จักชี้แจงเหตุผลต่าง ๆ ให้ผู้อื่นเห็นด้วย โดยการใช้วาจาที่สุภาพอ่อนโยน ไม่แสดงกิริยาวาจาหยาบคาย
4.5  เป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่
4.6  เป็นผู้มีน้ำใจ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ที่อ่อนแอกว่าและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มใจ