ข้อมูลทั่วไป
                   1  ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนเทศบาล   ๑   ศรีเกิด   ตั้งอยู่เลขที่   734   ถนนพหลโยธิน  ตำบลเวียง   อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย    รหัสไปรษณีย์    57000   โทรศัพท์   053 – 711620    โทรสาร  053 – 714229    website  www.tbsk1.ac.th
                   2  สังกัด  เทศบาลนครเชียงราย   อำเภอ  เมือง  จังหวัด  เชียงราย
                   3  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาล 1 – 3 และประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
                   1  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
                           นางสาวศิริภัส ขัติยะ  วิทยฐานะ  ผู้อำนวยการชำนาญการ
                   2  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  2  คน
                            นางสาวสิรินธร โกฎฐา   วิทยฐานะ  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
                            นางอรทัย ฟูไฟติ๊บ    วิทยฐานะ  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ตราประจำโรงเรียน  

 เป็นสัญลักษณ์รูปพ่อขุนเม็งรายมหาราช   ทรงประทับบนแท่นที่ประทับ   พระหัตถ์ทั้งสองประครองดาบไว้บนพระเพลาทั้งข้างซ้ายและข้างขวา ซึ่งหมายถึง  เป็นผู้ก่อตั้งเมืองเชียงราย  และรวบรวมชาวไทยให้เป็นกลุ่มเป็นก้อน  เพื่อระงับความทุกข์เข็ญต่าง ๆ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นในแคว้นล้านนา  วงกลมด้านนอกปรากฏชื่อโรงเรียนเทศบาล  ๑  ศรีเกิด  เทศบาลนครเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  และด้านข้างประดับด้วยลายไทยที่มีความอ่อนช้อยสวยงาม  เป็นการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเชียงราย

คติพจน์ครูในโรงเรียน
     รักโรงเรียนเหมือนบ้าน  รักงานเหมือนชีวิต  รักลูกศิษย์เหมือนลูก

สีประจำโรงเรียน
 สีแดง   หมายถึง   ความกล้าหาญ  อดทน
                               สีเหลือง  หมายถึง   ความเมตตากรุณา

Scroll to Top