นางสาวศิริภัส ขัตติยะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด

นางสาวสิรินทร โกฎฐา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอรทัย ฟูไฟติ๊บ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Scroll to Top