รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อรับจ้างเหมาบริการ

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อรับจ้างเหมาบริการ

โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อรับจ้างเหมาบริการ ดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
– ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน จำนวน ๒ อัตรา (อัตราค่าจ้าง ๑๐,๐๐๐ บาท)
– ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา (อัตราค่าจ้าง ๑๐,๐๐๐ บาท)
– ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา (อัตราค่าจ้าง ๑๐,๐๐๐บาท)
๒. ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) จำนวน ๑ อัตรา (อัตราเงินเดือน ๒๓,๐๐๐.- บาท)
๓. ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล จำนวน ๑ อัตรา (อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๐๐๐.-บาท)
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ในวัน และเวลาราชการ (เช้า ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. บ่าย ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) เบอร์โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๑-๑๖๒๐
Scroll to Top