ทำบุญตักบาตรตอนเช้า

วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2566
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ทำบุญตักบาตรตอนเช้า ก่อนกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับนักเรียน
#โรงเรียนเทศบาล๑ศรีเกิด #เทศบาลนครเชียงราย

Scroll to Top