ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยครู และพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยครู และพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล

     ตามที่โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย ได้ดำเนินการรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และดำเนินการสอบคัดเลือก เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ นั้น
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามเอกสารแนบท้าย และให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก(ลำดับที่ ๑) มารายงานตัว ในวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

Scroll to Top