โครงการเรียนรู้ ด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน English and Chinese for IEC ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2566
นางสาวศิริภัส ขัติยะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดโครงการเรียนรู้ ด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน English and Chinese for IEC ประจำปีการศึกษา 2566
โดยวันนี้กิจกรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีดังนี้ Popsicle Frame และระบายสีพัดจีน (扇子)ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมต่างชาติและลงมือปฏิบัติชิ้นงานด้วยตนเอง
#โรงเรียนเทศบาล๑ศรีเกิด #เทศบาลนครเชียงราย

Scroll to Top