เข้าร่วมโครงการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566
นางสาวศิริภัส ขัติยะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด มอบหมายให้ตัวแทนคณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) เข้าร่วมโครงการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) โดยได้รับรางวัลดังนี้
🔸การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
1.เด็กชายพนธกร ยะแดง
2.เด็กหญิงณัฐนันท์ สมวัน
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์ ชัยประเสริฐ
ครูผู้ควบคุม
1. นายบัญชา ธุวะคำ
2. นางสาววันวิสาข์ กิติวงค์
🔸การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ 4
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
1. เด็กชายภูมิใจ พรพนาวิน
2. เด็กหญิงปวันรัตน์ แซ่เหลี่ยง
ครูผู้ควบคุม
1. นางสาวอนงนาฎ กมลรัตน์
2. นายนัฐพล จันต๊ะภา

Scroll to Top